Lov om erhvervsdrivende fonde § 52

  1. § 52
    Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
  2. Stk. 2.
    Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer af bestyrelsen indkaldes.
  3. Stk. 3.
    Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for fonden, der ikke er en del af hvervet som formand. En bestyrelsesformand kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.