Lov om erhvervsdrivende fonde § 48

  1. § 48
    Denne lovs bestemmelser om medlemmer af bestyrelsen finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse.