Lov om erhvervsdrivende fonde § 24

  1. § 24
    Fondsmyndighed efter denne lov udøves af Erhvervsstyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Ved overtrædelse af denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten kan fondsmyndigheden give ledelsen eller revisor påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse med denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vedtægten.
  3. Stk. 3.
    Fondsmyndigheden kan forlange de oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af dens opgaver.