Lov om erhvervsdrivende fonde § 20

  1. § 20
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at oplysninger, som fondsmyndigheden er i besiddelse af, skal være undtaget fra offentlighed.