Epidemiloven § 22

  1. § 22
    Efterkommer en person ikke et påbud efter dette kapitel, yder politiet under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed bistand til at sikre, at påbuddet gennemføres og opretholdes.
  2. Stk. 2.
    Sundhedsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand efter stk. 1.