Epidemiloven § 2

 1. § 2
  Loven omfatter smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme.
 2. Stk. 2.
  Ved en smitsom sygdom forstås en sygdom eller en tilstand, som er forårsaget af mikroorganismer eller andre smitstoffer, som kan overføres fra, til eller imellem mennesker.
 3. Stk. 3.
  Ved en alment farlig sygdom forstås en smitsom sygdom, der er særlig smitsom, har høj dødelighed eller kan give alvorlige eller varige skader, og som kan
  1. 1) medføre behandling, sygefravær eller rehabiliteringsforløb af langvarig karakter,
  2. 2) få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden, eller
  3. 3) give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling.
 4. Stk. 4.
  Ved en samfundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.
 5. Stk. 5.
  Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 2 og 3.
 6. Stk. 6.
  Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 4. Regler i medfør af 1. pkt. kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst 6 måneder ad gangen.