Energimærkningsloven § 24 h

  1. § 24 h
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om en godkendelsesordning for kontrolinstanser og om en akkrediteringsordning for certificerende organer, der kan godkende eller certificere kvalitetsstyringssystemer for virksomheder, der er godkendt efter regler udstedt i medfør af § 24 g. Klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren kan offentliggøre en liste over godkendte kontrolinstanser.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i forbindelse med en godkendelsesordning for kontrolinstanser efter stk. 1 fastsætte regler om, at klima-, energi- og forsyningsministeren eller erhvervsministeren godkender og efterprøver kontrolinstanserne og træffer afgørelse om tilbagekaldelse eller bortfald af godkendelse for kontrolinstanserne.
  3. Stk. 3.
    Henlægger erhvervsministeren sine beføjelser efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2 til en institution under Erhvervsministeriet, kan erhvervsministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.