Energimærkningsloven § 24 f

 1. § 24 f
  Klima-, energi- og forsyningsministeren godkender efter regler fastsat i medfør af § 24 g virksomheder til at levere
  1. 1) kortlægning af en bygnings energibesparelses- og renoveringsmuligheder, herunder afdækning af en energirenoverings konsekvenser for komfort og indeklima i bygningen, og udarbejdelse af en plan for energibesparelsesmuligheder og renovering, herunder udfyldelse af et standarddokument, eller
  2. 2) ydelser omfattet af nr. 1 og tilbudsindhentning og projektstyring vedrørende gennemførelse af energibesparelses- og renoveringstiltag.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af ydelserne efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om markedsføringen af en virksomhed godkendt efter regler fastsat i medfør af § 24 g, om virksomhedens oplysningspligt over for bygningsejeren, om, at virksomhedens ydelser leveres efter Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, om, at virksomheden skal anvende en bestemt beregningsmetode og et bestemt datagrundlag, og om virksomhedens udlevering af beregninger m.v., der ligger bag kortlægningen af en bygnings energibesparelsesmuligheder, til bygningsejeren.