Elforsyningsloven § 22

 1. § 22
  En netvirksomhed skal
  1. 1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet,
  2. 2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, og den elektricitet, der leveres til elkunder eller aftages fra elproducenter inden for netvirksomhedens netområde,
  3. 3) varetage opgaver vedrørende miljøvenlig elproduktion ifølge bestemmelserne i kapitel 9 og lov om fremme af vedvarende energi og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser samt regler fastsat i medfør af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg,
  4. 4) kortlægge det samlede elforbrug i forsyningsområdet og offentliggøre data fra kortlægningen eller på begæring stille sådanne data til rådighed,
  5. 5) sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter stk. 5,
  6. 6) give rådgivning og information om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til elkunderne, elinstallatører og andre elfagfolk samt bistå Sikkerhedsstyrelsen med gennemførelse af tilsyn og undersøgelse af stærkstrømsanlæg og
  7. 7) basere udviklingen af nettet i netvirksomhedens netområde på en gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden skal offentliggøre hvert andet år.
 2. Stk. 2.
  Netvirksomheden skal samarbejde med Energinet ved udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver.
 3. Stk. 3.
  Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens aftagenumre til datahubben. Indberetningen skal ske i henhold til forskrifter udstedt af Energinet om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og andre oplysninger af betydning for elhandelsvirksomhedernes fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler ændringer i priser og vilkår via datahubben.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om netvirksomhedernes netudviklingsplaner, jf. stk. 1, nr. 7, herunder om de indholdsmæssige rammer for netudviklingsplanerne og planernes form og struktur, om planlægningsperioden og opdatering af planerne inden for 2-årsperioden og om høring, forelæggelse for Forsyningstilsynet, offentliggørelse og relaterede processuelle forhold. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om netvirksomhedernes indhentelse af oplysninger til brug for udarbejdelse af netudviklingsplanerne.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-6, og stk. 2 og 3, herunder om måling af elektricitet, om opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, om dokumentation, indberetning og verifikation, om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger og om varsling af ændringer i priser og vilkår via datahubben. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, nr. 5, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse og for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver.
 6. Stk. 6.
  En netvirksomhed skal sikre, at oplysninger om netvirksomhedens realiserede energibesparelser én gang årligt samkøres med oplysninger om realiserede energibesparelser fra andre netvirksomheder, distributionsselskaber, jf. § 6, nr. 4, i lov om gasforsyning, og varmedistributionsvirksomheder med henblik på at kontrollere, om en energibesparelse tilskrives mere end én gang.
 7. Stk. 7.
  Netvirksomheder, distributionsselskaber, jf. § 6, nr. 4, i lov om gasforsyning, og varmedistributionsvirksomheder skal samlet sikre samkøringen efter stk. 6.
 8. Stk. 8.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at netvirksomheder i samarbejde skal iværksætte forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om udarbejdelse af planer for aktiviteterne og om godkendelse af disse. Ministeren bemyndiges til inden for en pulje at etablere en ordning, hvorefter ministeren kan meddele tilsagn om tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på effektiv energianvendelse. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for administrationen af ordningen, herunder om følgende:
  1. 1) Den nærmere afgrænsning af de tilskudsberettigede forsknings- og udviklingsprojekter.
  2. 2) Opdeling af puljen.
  3. 3) Krav til ansøgning om tilskud og meddelelse af tilsagn om og udbetaling af tilskud.
  4. 4) Proces for ansøgning om tilskud, herunder tidsfrister og obligatorisk brug af digital kommunikation.
  5. 5) Udvælgelseskriterier og prioritering af ansøgninger om tilskud.
  6. 6) Betingelser og vilkår for tilskud, dokumentationskrav og oplysningspligt, herunder at bestemte oplysninger skal afgives på tro og love.
  7. 7) Støttens intensitet, opgørelse og beregning og loft for tilskud.
  8. 8) Annullering, ændring og bortfald af meddelte tilsagn.
  9. 9) Tilbagebetaling, herunder betaling af renter, og genanvendelse af tilskud.
  10. 10) Krav om indsendelse af regnskab, revision og rapportering fra tilskudsmodtagere.
  11. 11) Tilsyn.
  12. 12) Henlæggelse af visse beføjelser til en privat organisation eller et selskab m.v. (juridisk person).
 9. Stk. 9.
  Netvirksomheder skal i samarbejde med transmissionsvirksomheder udarbejde årlige oversigter og prognoser til brug for markedets aktuelle og potentielle aktører.
 10. Stk. 10.
  Netvirksomheder skal samarbejde med den systemansvarlige virksomhed om effektiv deltagelse af markedsdeltagere, der er tilsluttet deres net, på detail-, engros- og balancemarkederne.
 11. Stk. 11.
  Realiseringen af energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, skal ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra netvirksomheden.
 12. Stk. 12.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser efter stk. 6 og om virksomhedernes gennemførelse af samlet samkøring efter stk. 7.