EGTS-loven § 3

 1. § 3
  Anmodninger om deltagelse i en EGTS fremsendes til Erhvervsstyrelsen. Anmodninger skal være bilagt kopi af den foreslåede aftale, der regulerer EGTS’en, de foreslåede vedtægter og en redegørelse fra den eller de relevante ressortministerier om, at det pågældende danske medlems deltagelse i EGTS’en er i overensstemmelse med den kompetence, medlemmet har i henhold til dansk lovgivning. Hvis den foreslåede aftale og de foreslåede vedtægter ikke er udarbejdet på dansk, skal der tillige indsendes en autoriseret oversættelse på dansk. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse efter udtalelse fra eventuelle berørte ressortministerier.
 2. Stk. 2.
  Ændringer i aftalen, der regulerer en EGTS, og væsentlige ændringer i en EGTS’ vedtægter skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.
 3. Stk. 3.
  I forbindelse med godkendelsen af en anmodning vedrørende en EGTS, der har hjemsted i Danmark, bestemmer Erhvervsstyrelsen, hvem der fører kontrol med en EGTS’ forvaltning af offentlige midler. Eventuelle udgifter forbundet med kontrollen afholdes af den pågældende EGTS.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anmodninger om deltagelse i en EGTS.
 5. Stk. 5.
  Afgørelser, der træffes af Erhvervsstyrelsen efter stk. 1-3 og regler fastlagt i medfør af stk. 4, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 6. Stk. 6.
  En EGTS er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.