Ecodesignloven § 2

 1. § 2
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Bringe i omsætning: Den første gang et energirelateret produkt, uanset salgsmetode, gøres tilgængeligt på EU/EØS’s marked med henblik på distribution eller anvendelse i EU/EØS, enten mod betaling eller gratis.
  2. 2) Energirelateret produkt:
   1. a) Ethvert produkt, der indvirker på energiforbruget under anvendelse, og som bringes i omsætning eller ibrugtages, og
   2. b) dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, eller som ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, og hvis miljømæssige egenskaber kan vurderes selvstændigt.
  3. 3) Erhvervsmæssig ibrugtagning: En virksomheds ibrugtagning med erhvervsmæssigt formål af et energirelateret produkt, som virksomheden har fremstillet eller erhvervet, og som virksomheden ikke bringer i omsætning.
  4. 4) Gennemførelsesforanstaltninger: Foranstaltninger ved -taget af unionsmyndighederne, hvori der fastlægges krav til energieffektivitet og miljøvenligt design af bestemte energirelaterede produkter eller krav til miljømæssige aspekter deraf.
  5. 5) Ibrugtagning: Slutbrugerens anvendelse i EU/EØS af et energirelateret produkt i overensstemmelse med dets formål.
  6. 6) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person i EU/EØS, der som led i sin erhvervsudøvelse bringer et energirelateret produkt fra et tredjeland i omsætning.
  7. 7) Komponenter og delkomponenter: Dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, og som ikke bringes i omsætning, eller som ikke ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, eller hvis miljømæssige egenskaber ikke kan vurderes selvstændigt.
  8. 8) Livscyklus: Et energirelateret produkts fortløbende og indbyrdes forbundne faser fra dets anvendelse som råmateriale til endelig bortskaffelse.
  9. 9) Producent: Den fysiske eller juridiske person, der producerer energirelaterede produkter, som er omfattet af loven eller regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning for produktet, med henblik på produkternes omsætning eller ibrugtagning under producentens navn eller varemærke eller med henblik på producentens egen anvendelse.
  10. 10) Repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU/EØS, og som har fået skriftligt mandat fra producenten til i dennes navn at opfylde alle eller en del af forpligtelserne efter loven eller regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning.