Ecodesignloven § 11

 1. § 11
  Hvis erhvervsministeren finder, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med krav fastsat i regler i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, kan ministeren påbyde den ansvarlige efter § 4, at forhold, der strider mod kravene, bringes i orden inden for en angivet frist.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan udstede forbud mod markedsføring eller erhvervsmæssig ibrugtagning af et energirelateret produkt, som ikke er i overensstemmelse med kravene i stk. 1. Forbuddet gælder for alle omsætningsled og for enhver, der erhvervsmæssigt ibrugtager produktet.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren kan i tilfælde som nævnt i stk. 2 tillige påbyde, at virksomheder, som markedsfører et energirelateret produkt, som ikke er i overensstemmelse med kravene i stk. 1, skal tage fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsministeren kan udstede forbud mod markedsføring eller erhvervsmæssig ibrugtagning af et energirelateret produkt over for den ansvarlige efter § 4, hvis denne ikke stiller dokumentation til rådighed efter § 8.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsministeren kan tillige påbyde, at en virksomhed, som markedsfører et energirelateret produkt, tager de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet, hvis virksomheden ikke stiller dokumentation til rådighed efter § 8.
 6. Stk. 6.
  Erhvervsministeren underretter Europa-Kommissionen og de øvrige medlemslande om enhver afgørelse i medfør af stk. 1-5 med angivelse af årsagerne hertil.