Ecodesignloven § 10

 1. § 10
  Erhvervsministeren påser, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med overensstemmelseserklæringen efter § 7, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Hvis erhvervsministeren i forbindelse med tilsyn efter stk. 1 får begrundet mistanke om, at et energirelateret produkt ikke er i overensstemmelse med regler i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, underrettes den ansvarlige efter § 4 hurtigst muligt herom.
 3. Stk. 3.
  Den ansvarlige efter § 4, som bringer et energirelateret produkt i omsætning, skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af erhvervsministerens opgaver efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Enhver, som markedsfører eller erhvervsmæssigt ibrugtager et energirelateret produkt, skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne afgøre, hvem der er ansvarlig for produktet, jf. § 4.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsministeren har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaler, der benyttes af en virksomhed som nævnt i stk. 2 og 3, med henblik på at kunne udtage energirelaterede produkter til måling og kontrol af, at disse er i overensstemmelse med krav i regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.