Dyreværnsloven § 24 e

  1. § 24 e
    Udgifter i forbindelse med den opfølgende besætningskontrol, der finder sted i forbindelse med egenkontrollen eller som følge af et påbud eller forbud efter § 24 b, afholdes af den enkelte besætningsejer, medmindre miljø- og fødevareministeren bestemmer andet.
  2. Stk. 2.
    Beløb, som opkræves i henhold til stk. 1, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning og opkrævning af beløb som nævnt i stk. 1 og 2.