Dyreværnsloven § 10

 1. § 10
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om forbud mod hold af dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt, eller som vanskeligt kan holdes i fangenskab på dyreværnsmæssigt forsvarlig måde.
 2. Stk. 2.
  Politidirektøren kan træffe afgørelse om, at dyr, som holdes i strid med regler fastsat i medfør af stk. 1, om fornødent skal aflives.
 3. Stk. 3.
  En afgørelse truffet i medfør af stk. 2 kan ikke indbringes for miljø- og fødevareministeren. Dette gælder også i tilfælde, hvor afgørelsen er påklaget til og afgjort af Rigspolitiet.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på hold af hunde.