Dyreforsøgsloven § 16

 1. § 16
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der
  1. 1) overtræder § 1, stk. 1, §§ 4-5, § 7, § 9, stk. 2, eller § 11, stk. 2,
  2. 2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, eller
  3. 3) tilsidesætter et påbud efter § 12.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.