Dyreforsøgsloven § 9

  1. § 9
    Der skal efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri føres journal over forsøgene og afgives indberetning herom til Dyreforsøgstilsynet. Pligten hertil påhviler tilladelsens indehaver, medmindre anden beslutning er truffet efter § 2, stk. 3. Det kan i reglerne bestemmes, at journal skal føres på edb.
  2. Stk. 2.
    Den, der foretager dyreforsøg, skal endvidere efter tilsynets anmodning give nærmere oplysninger om forsøgene.