Dykkerloven § 25

 1. § 25
  Loven træder i kraft den 1. juli 1995.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves dykkerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 29. september 1988.
 3. Stk. 3.
  Regler fastsat i medfør af den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.
 4. Stk. 4.
  Overtrædelser af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 3, straffes med bøde.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsdykkerbeviser og andre dykkerbeviser udstedt efter den i stk. 2 nævnte lov bevarer deres gyldighed i overensstemmelse med det i beviset anførte.
 6. Stk. 6.
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om fortsat anvendelse af dykkermateriel, som opfylder de hidtil gældende krav.