Dagtilbudsloven § 102 a

  1. § 102 a
    Børne- og undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra kommunalbestyrelsen og fra private tilbud omfattet af denne lov til brug for varetagelse af lovgivningsarbejde og vejledningsfunktioner.
  2. Stk. 2.
    Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen og private tilbud omfattet af denne lov skal tilvejebringe og meddele oplysninger, som ministeren skønner nødvendige til brug for opfølgning på og gennemsigtighed i tilbuddets rammer og forhold i øvrigt.
  3. Stk. 3.
    Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes efter stk. 1 og kræves tilvejebragt og meddelt efter stk. 2, og om oplysningernes form og format, løbende ajourføring, frister m.v.