Dødsboskifteloven § 79

 1. § 79
  Ved modtagelsen af boopgørelsen kontrollerer skifteretten, at boopgørelsen er behørigt underskrevet.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan anmode skifteretten om at træffe afgørelse om bestemt angivne forhold i boopgørelsen og giver skifteretten meddelelse om, hvorvidt værdiansættelserne er godkendt.
 3. Stk. 3.
  Skifteretten reviderer boopgørelsen,
  1. 1) når der i boet er arvinger eller legatarer repræsenteret ved værge eller skifteværge,
  2. 2) når afdødes formue tilfalder staten, jf. arvelovens § 95, stk. 1,
  3. 3) i det omfang told- og skatteforvaltningen i medfør af stk. 2 har anmodet derom, eller
  4. 4) i det omfang det som et led i en stikprøvekontrol eller af hensyn til beregning af afgift efter reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver måtte findes hensigtsmæssigt.
 4. Stk. 4.
  Skifteretten kan fastsætte en frist for berigtigelse af fejl og mangler ved boopgørelsen.
 5. Stk. 5.
  Skifteretten kan af egen drift ved kendelse ændre beregningen af bobestyrerens salær.