Dødsboskifteloven § 76

  1. § 76
    Den længstlevende ægtefælle udfærdiger en opgørelse over samtlige sine aktiver og passiver med angivelse af, om disse er fælleseje eller fuldstændigt særeje.
  2. Stk. 2.
    Ægtefællen skal efter anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed.
  3. Stk. 3.
    Opfylder ægtefællen ikke sine forpligtelser efter stk. 1 og 2 eller efter § 77, kan skifteretten bestemme, at fællesejet og eventuelt tillige ægtefællens fuldstændige særeje helt eller delvis skal behandles ved bobestyrer.