Dødsboskifteloven §§ 75-77

 1. § 75
  Den længstlevende ægtefælle beholder rådigheden over sin del af fællesejet.
 2. Stk. 2.
  Skifteretten kan dog fratage den længstlevende ægtefælle rådigheden over aktiver, der helt eller delvis er fælleseje, såfremt der er nærliggende risiko for, at den længstlevende ægtefælle på utilbørlig måde vil disponere til skade for boet. Rådighedsfratagelsen tinglyses efter reglerne i ting-lysningslovens § 48, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Den længstlevende ægtefælles kreditorer kan uanset skiftet søge fyldestgørelse i ægtefællens aktiver, jf. dog § 76, stk. 3, og § 51.
 1. § 76
  Den længstlevende ægtefælle udfærdiger en opgørelse over samtlige sine aktiver og passiver med angivelse af, om disse er fælleseje eller fuldstændigt særeje.
 2. Stk. 2.
  Ægtefællen skal efter anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed.
 3. Stk. 3.
  Opfylder ægtefællen ikke sine forpligtelser efter stk. 1 og 2 eller efter § 77, kan skifteretten bestemme, at fællesejet og eventuelt tillige ægtefællens fuldstændige særeje helt eller delvis skal behandles ved bobestyrer.
 1. § 77
  §§ 50, 51, 53 og 56-58 i lov om ægtefælleskifte m.v. finder anvendelse med de ændringer, der følger af forholdets natur.