Dødsboskifteloven § 75

  1. § 75
    Den længstlevende ægtefælle beholder rådigheden over sin del af fællesejet.
  2. Stk. 2.
    Skifteretten kan dog fratage den længstlevende ægtefælle rådigheden over aktiver, der helt eller delvis er fælleseje, såfremt der er nærliggende risiko for, at den længstlevende ægtefælle på utilbørlig måde vil disponere til skade for boet. Rådighedsfratagelsen tinglyses efter reglerne i ting-lysningslovens § 48, stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Den længstlevende ægtefælles kreditorer kan uanset skiftet søge fyldestgørelse i ægtefællens aktiver, jf. dog § 76, stk. 3, og § 51.