Dødsboskifteloven § 109

  1. § 109
    Opgiver boet et muligt krav, uden at der er sluttet forlig, kan enhver lodtager i boet inden for en af skifteretten fastsat frist på egen hånd anlægge sag eller indtræde i en verserende sag. Anmodning om fastsættelse af frist skal fremsættes over for skifteretten uden ugrundet ophold efter boets beslutning om opgivelsen.
  2. Stk. 2.
    Boet skal, i det omfang dets masse forøges, erstatte lodtageren rimelige omkostninger.
  3. Stk. 3.
    Enhver lodtager kan anke en dom, boet ikke ønsker at indbringe for højere ret. Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.