Dødsboskifteloven § 105

  1. § 105
    Reglerne i retsplejeloven om anke og kære finder tilsvarende anvendelse på skifterettens afgørelser.
  2. Stk. 2.
    Skifterettens afgørelser efter § 2, stk. 5, § 7, stk. 3, § 12, stk. 1, § 55, stk. 1, 2. pkt., og § 81, stk. 6, kan dog ikke indbringes for højere ret. Tilsvarende gælder for afgørelser i medfør af § 80, stk. 1, efter udløbet af fristen i § 80, stk. 3.