Dødsboskifteloven § 101

  1. § 101
    Afgørelse om de i § 89, stk. 1, nr. 1-5, nævnte tvister træffes ved dom.
  2. Stk. 2.
    Boets modkrav, der henhører under de almindelige domstole, kan efter skifterettens bestemmelse påkendes ved skifteretten. Retsplejelovens § 249, stk. 2 og 3, finder i øvrigt anvendelse.
  3. Stk. 3.
    Indsigelser mod gyldigheden af en testamentarisk disposition efter arvelovens § 66 afgøres af skifteretten ved kendelse.