Dødsboskatteloven § 4

 1. § 4
  Som dødsboets indkomst anses indtægter og udgifter vedrørende den formue, der tilhører dødsboet, og som er inddraget under skiftet.
 2. Stk. 2.
  Var afdøde gift ved dødsfaldet, anses gevinst og tab ved udlodning af den længstlevende ægtefælles formue til andre arvinger eller legatarer efter afdøde som dødsboets indkomst.
 3. Stk. 3.
  Ved afgørelsen af, hvilken ægtefælle et aktiv eller passiv tilhørte ved dødsfaldet, lægges fordelingen i boopgørelsen samt den i § 76 i lov om skifte af dødsboer nævnte opgørelse af den længstlevende ægtefælles aktiver og passiver til grund.
 4. Stk. 4.
  Var afdøde gift ved dødsfaldet, anses afdødes andel af ægtefællernes hidtidige delingsformue og skilsmissesæreje for ét bo (fællesboet) og afdødes hidtidige fuldstændige særeje for ét bo (særboet). Undergives de to boer en samlet skiftebehandling, anses afdøde dog ved anvendelsen af denne lov kun for at efterlade sig ét bo.
 5. Stk. 5.
  Var afdøde gift ved dødsfaldet, henregnes afdødes hidtidige fuldstændige særeje til fællesboet i det omfang det inddrages under skiftet i forbindelse med opfyldelsen af et regulerings- eller misbrugskrav, jf. kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold. Fuldstændigt særeje omfattet af 1. pkt. anses ved anvendelsen af denne lov som delingsformue.
 6. Stk. 6.
  Skiftes et uskiftet bo og et særbo ved den længstlevende ægtefælles død, finder reglerne i denne lov, der gælder for en afdød gift person, der efterlader sig såvel delingsformue som særeje, tilsvarende anvendelse. Er begge ægtefæller afgået ved døden i samme indkomstår, og skiftes det uskiftede bo og den længstlevende ægtefælles særbo hver for sig, finder reglerne i dette afsnit om beskatning af førstafdødes indkomst hos længstlevende kun anvendelse på det uskiftede bo.
 7. Stk. 7.
  Er begge ægtefæller afgået ved døden samtidig, uden at det kan konstateres, om den ene ægtefælle har overlevet den anden, anses der skattemæssigt at foreligge to dødsboer hvert bestående af afdødes andel af ægtefællernes hidtidige delingsformue og skilsmissesæreje og eventuelle fuldstændige særeje.