CVR-loven § 23

  1. § 23
    Afgørelser efter denne lov træffes af Erhvervsstyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.