CO2-afgiftsloven § 14

  1. § 14
    Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn m.v. i de virksomheder, der omfattes af loven,
    1. 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13, 15 og 17, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 22-24 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
    2. 2) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, 12 og 14, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 17-19 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
    3. 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 11 og 16, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 19 og 20 i lov om afgift af naturgas og bygas m.v.