CFCS-loven § 7

  1. § 7
    Med henblik på at afdække sikkerhedshændelser kan der meddeles en juridisk eller fysisk person pålæg om at forevise eller udlevere oplysninger om brugeren af en e-mailkonto, ip-adresse eller et domænenavn, såfremt oplysningerne er undergivet den pågældendes rådighed.
  2. Stk. 2.
    Pålæg efter stk. 1 må ikke meddeles, såfremt indgrebet står i misforhold til sagens betydning og det tab eller den ulempe, som indgrebet kan antages at medføre.