Cfc-afgiftsloven § 14 b

  1. § 14 b
    I forbindelse med kontrol efter § 14 er told- og skatteforvaltningen berettiget til at foretage enhver undersøgelse af stoffer og varer, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af stoffer og varer, i det omfang det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren eller -fremstilleren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, i det omfang de ikke er medgået ved undersøgelsen.
  2. Stk. 2.
    Såfremt told- og skatteforvaltningen har besluttet kun at undersøge en del af de angivne stoffer og varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle stoffer og varer, der er anført under den pågældende varepost i den afgiftspligtiges regnskab. Varemodtageren eller -fremstilleren kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af stofferne og varerne, såfremt det kan sandsynliggøres, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne stoffer og varer.
  3. Stk. 3.
    Det påhviler varemodtageren eller -fremstilleren eller den, som handler på varemodtagerens eller -fremstillerens vegne, at udføre det for undersøgelsen af stofferne og varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren eller -fremstilleren.