Bygningsfredningsloven § 6

 1. § 6
  Forinden kulturministeren træffer beslutning om fredning, skal han skriftligt underrette:
  1. 1) bygningens ejer og bruger,
  2. 2) kommunalbestyrelsen,
  3. 3) museumsrådet og kulturmiljørådet, i det omfang et sådant råd er oprettet i det pågældende lokalområde,
  4. 4) en forening, som er bemyndiget efter § 24, stk. 4, og
  5. 5) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har interesse i bevaringsspørgsmål, og som over for kulturministeren har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt underrettet om fredninger.
 2. Stk. 2.
  I underretningen fastsættes en frist på mindst tre måneder for indsendelse af bemærkninger til fredningen.
 3. Stk. 3.
  Fra det tidspunkt, den i stk. 1 nævnte underretning er kommet frem, må der ikke uden tilladelse fra kulturministeren foretages bygningsarbejder og lignende, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Reglerne i § 10 finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Samtidig med underretningen efter stk. 1 foretager kulturministeren offentlig bekendtgørelse af forslaget med oplysning om fristen efter stk. 2. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.