Brugsmodelloven § 6

 1. § 6
  Den ved brugsmodelregistrering opnåede eneret indebærer, at andre end brugsmodelhaveren ikke uden brugsmodelhaverens tilladelse må udnytte frembringelsen ved at fremstille, udbyde, bringe i omsætning eller anvende det produkt, der er genstand for brugsmodelbeskyttelsen, eller importere eller besidde produktet med sådant formål.
 2. Stk. 2.
  Eneretten indebærer ligeledes, at andre end brugsmodelhaveren ikke uden brugsmodelhaverens tilladelse må udnytte frembringelsen ved at levere eller tilbyde nogen, som ikke er berettiget til at udnytte frembringelsen, midler til at udøve frembringelsen her i landet, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i frembringelsen og leverandøren eller tilbudsgiveren ved, eller det efter omstændighederne er åbenbart, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse. Er midlet en i handelen almindeligt forekommende vare, gælder dette dog kun, såfremt den, der leverer eller tilbyder at levere midlet, tilskynder modtageren til at begå handlinger som nævnt i stk. 1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i 1. og 2. pkt. anses personer, der udfører handlinger som nævnt i stk. 3, nr. 1, 3 eller 4, ikke for berettigede til at udnytte frembringelsen.
 3. Stk. 3.
  Eneretten omfatter ikke
  1. 1) handlinger, der udføres i ikkeerhvervsmæssigt øjemed,
  2. 2) handlinger angående produkter, som af brugsmodelhaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning her i landet eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),
  3. 3) handlinger, som udføres i forsøgsøjemed i forbindelse med genstanden for den registrerede frembringelse, eller
  4. 4) tilberedning i et apotek af et lægemiddel efter lægerecept i individuelle tilfælde eller handlinger, der vedrører lægemidlet.