Brugsmodelloven § 35

 1. § 35
  Har en modtagende myndighed afvist at fastsætte international indleveringsdag for en international brugsmodelansøgning, skal patentmyndigheden på ansøgerens begæring efterprøve rigtigheden af afgørelsen. Det samme gælder en afgørelse fra Det Internationale Bureau, hvorefter en ansøgning skal anses som tilbagetaget.
 2. Stk. 2.
  Begæring om fornyet prøvelse i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for Det Internationale Bureau inden udløbet af en af erhvervsministeren fastsat frist. Erhvervsministeren fastsætter en frist og nærmere omfang for ansøgeren til mod gebyr at indlevere en oversættelse af ansøgningen til patentmyndigheden.
 3. Stk. 3.
  Finder patentmyndigheden, at den modtagende myndigheds eller Det Internationale Bureaus afgørelse er urigtig, skal patentmyndigheden behandle ansøgningen i henhold til kapitel 1 og 2. Hvis en international indleveringsdag ikke er fastsat af den modtagende myndighed, skal ansøgningen anses for indleveret den dag, som patentmyndigheden finder burde have været fastsat som international indleveringsdag. Opfylder ansøgningen patentsamarbejdstraktatens krav med hensyn til form og indhold, skal den godkendes i så henseende.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i § 5, stk. 2, 2. pkt., finder anvendelse for ansøgninger, som er optaget til behandling i henhold til stk. 2, hvis ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig i henhold til § 24.