Brugsmodelloven § 2

 1. § 2
  Frembringelser kan ikke registreres som brugsmodeller, hvis de vedrører, hvad der alene udgør
  1. 1) opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder,
  2. 2) kunstneriske frembringelser,
  3. 3) planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner eller
  4. 4) fremlæggelse af information.
 2. Stk. 2.
  Frembringelser kan ikke registreres som brugsmodeller, hvis de vedrører
  1. 1) krigsmateriel eller
  2. 2) fremgangsmåder.
 3. Stk. 3.
  Uanset stk. 2, nr. 2, er det muligt at registrere en brugsmodel på produkter til brug i disse fremgangsmåder, herunder stoffer og stofblandinger til brug i fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker og dyr, eller produkter frembragt ved en mikrobiologisk fremgangsmåde eller andre tekniske fremgangsmåder.
 4. Stk. 4.
  Brugsmodel meddeles ikke for plantesorter eller dyreracer. Hvis frembringelsens udøvelse ikke er teknisk begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace, kan der dog registreres brugsmodel, selv om frembringelsens genstand er planter eller dyr. Med plantesort forstås i denne lov en plantesort som defineret i artikel 5 i Rådets forordning om EF-sortsbeskyttelse.
 5. Stk. 5.
  Frembringelser kan være registrerbare, også selv om de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk materiale. Biologisk materiale, der er isoleret fra sit naturlige miljø eller frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde, kan være genstand for en frembringelse, også selv om det i forvejen findes i naturen. Med biologisk materiale forstås i denne lov materiale, som indeholder genetisk information, og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system.