Biobrændstofloven § 4 a

 1. § 4 a
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om nationale CO₂-fortrængningskrav, der omfatter udledningerne fra de fossile brændstoffer benzin, diesel og gas. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse og størrelse af nationale CO₂-fortrængningskrav.
 2. Stk. 2.
  Til opfyldelse af CO₂-fortrængningskrav, der er fastsat i medfør af stk. 1, kan en virksomhed alene medregne biobrændstoffer og biomassebrændsler til transport, der overholder krav til disses bæredygtighed eller drivhusgasreduktionskrav fastsat i medfør af § 4. Forpligtelsen skal være opfyldt ved udgangen af hvert kalenderår.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om begrænsning af visse typer biobrændstoffer i målopfyldelsen af det nationale CO₂-fortrængningskrav, der kan fastsættes i medfør af stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om lavere CO₂-fortrængningskrav end dem, der er fastsat i medfør af stk. 1, såfremt særlige hensyn gør sig gældende, herunder
  1. 1) en krise, hvor der er behov for træk på beredskabslagrene,
  2. 2) at avanceret biobrændstof og biogas produceret af de råprodukter, der er anført i bilag 1, del A, er uforholdsmæssigt dyrt,
  3. 3) mangel på bæredygtige biobrændstoffer eller biomassebrændsler til transport eller
  4. 4) i tilfælde af brug af andre vedvarende energiteknologier i transportsektoren end biobrændstoffer eller biomassebrændsler til transport.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at kun brændstoffer, der ikke har modtaget offentlig støtte, kan medregnes i CO₂-fortrængningskrav fastsat i medfør af stk. 1.
 6. Stk. 6.
  En virksomhed kan opfylde sine forpligtelser efter regler fastsat i medfør af stk. 1 ved aftale med en eller flere virksomheder om, at den eller de helt eller delvis opfylder virksomhedens forpligtelser efter regler fastsat i medfør af stk. 1.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder omfattet af CO₂-fortrængningskrav fastsat i medfør af stk. 1 som dokumentation for, at virksomheden det foregående kalenderår har opfyldt forpligtelsen, skal indsende en rapport.
 8. Stk. 8.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om rapporteringsforpligtelsen, jf. stk. 7, herunder regler om rapportens form, indhold og opgørelsesmetoder, hvorledes oplysningerne skal verificeres, og frist for aflevering af rapporten.