Beredskabsloven § 60

 1. § 60
  Medmindre disciplinarmidler anvendes, jf. § 62, straffes den værnepligtige, der er indkaldt til tjeneste i redningsberedskabet, med bøde eller fængsel i indtil 1 år, hvis han
  1. 1) nægter at gøre tjeneste i redningsberedskabet,
  2. 2) udebliver eller uberettiget fjerner sig fra tjenestestedet,
  3. 3) ikke efterkommer en foresats tjenstlige befaling eller
  4. 4) i øvrigt undlader at efterkomme de pligter, som tjenesten medfører.
 2. Stk. 2.
  Under krig kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år.
 3. Stk. 3.
  Enhver foresat i redningsberedskabet kan anholde en værnepligtig, når denne ikke efterkommer den foresattes tjenstlige befaling og det skønnes nødvendigt af hensyn til disciplinen at anholde ham.