BBR-loven § 8

 1. § 8
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed
  1. 1) undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter § 4, stk. 1 og 4,
  2. 2) afgiver urigtige oplysninger til Bygnings- og Boligregistret,
  3. 3) uden tilladelse skaffer sig oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret eller
  4. 4) overtræder vilkår for behandlingen af meddelte oplysninger.
 2. Stk. 2.
  I de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.