BBR-loven § 6

 1. § 6
  Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret kan anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren fastsætte særlige regler for videregivelse af oplysninger vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.
 3. Stk. 3.
  Oplysninger om ejeres og lejeres økonomiske forhold og om forhold, der i øvrigt har væsentlig betydning for beskyttelse af ejeres og lejeres interesser, må ikke videregives. Skatteministeren kan dog fastsætte regler om, at videregivelse af sådanne oplysninger kan ske på nærmere vilkår.
 4. Stk. 4.
  Oplysninger, der er afgivet fra Bygnings- og Boligregistret, skal opbevares forsvarligt.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om opbevaring, anvendelse, tilintetgørelse og videregivelse af oplysninger efter § 5 og § 6, stk. 1-4.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren fastsætter regler om vederlag for registrets ydelser, herunder vederlag for ejeres og lejeres indsigtsret.