Avu-loven § 12 a

 1. § 12 a
  Kursister med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med behov for specialpædagogisk bistand skal i forbindelse med undervisningen endvidere have tilbud om følgende støtteformer:
  1. 1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.
  2. 2) Personlig assistance og sekretærhjælp.
  3. 3) Støttetimer med henblik på kompensation for fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  4. 4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.
  5. 5) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.
 2. Stk. 2.
  Kursister, der får støtte efter stk. 1, kan medbringe og anvende den bevilgede støtte i alle dele af undervisningen.
 3. Stk. 3.
  Kursisten kan anvende støtte efter stk. 1 i forbindelse med uddannelsens almindelige undervisning og ekskursioner som led i uddannelsen.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om yderligere støtteformer.