Avu-loven § 12

  1. § 12
    For at fastholde kursister i uddannelse skal institutionen yde bistand til de kursister, der har behov herfor. For unge under 25 år ydes bistand efter 1. pkt. i samarbejde med kommunalbestyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Institutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.
  3. Stk. 3.
    Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.