Atomanlægsloven § 5

  1. § 5
    Tilladelse i henhold til § 3 meddeles på de vilkår, som findes påkrævet af hensyn til sikkerheden og andre væsentlige, almene interesser, herunder at der ved driftens ophør træffes sådanne foranstaltninger, som miljøministeren finder påkrævede.
  2. Stk. 2.
    På grundlag af de i medfør af stk. 1 meddelte vilkår fastsætter miljøstyrelsen og sundhedsstyrelsen de nærmere betingelser for bygning og drift af anlæg.
  3. Stk. 3.
    Vilkår og betingelser kan ændres, og nye vilkår og betingelser kan opstilles, såfremt dette findes påkrævet af hensyn til sikkerheden eller andre væsentlige, almene interesser.