Atomanlægsloven § 2

  1. § 2
    Placering, bygning og drift af de i § 1 nævnte anlæg og gennemførelse af de i samme paragraf nævnte transporter kan kun ske efter tilladelse meddelt i henhold til denne lov.
  2. Stk. 2.
    Tilladelse må ikke meddeles, hvor det skønnes betænkeligt af hensyn til sikkerheden eller andre væsentlige, almene interesser. For så vidt angår strålingsrisiko skal myndighederne påse, at befolkningen og de ansatte på det pågældende anlæg udsættes mindst muligt for ioniserende stråling.
  3. Stk. 3.
    Ved meddelelse af tilladelse til bygning og drift af et nukleart reaktoranlæg påser myndighederne, at bygningsværker, komponenter og andet udstyr, der hører til anlægget, konstrueres, fremstilles og afprøves i overensstemmelse med deres sikkerhedsmæssige betydning, og at selve reaktoranlægget er forsynet med sikkerhedsarrangementer, hvis funktion i tilfælde af havari på anlægget yder befolkningen størst mulig sikkerhed mod skader.