Arveloven § 52

 1. § 52
  Justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, kan tillade, at en arvelader ved testamente bestemmer, hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsarvingens død, hvis
  1. 1) tvangsarvingen ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, jf. § 74,
  2. 2) denne tilstand må forventes ikke at være forbigående,
  3. 3) tvangsarvingen ikke efterlader sig tvangsarvinger,
  4. 4) tvangsarvingen ikke har oprettet gyldigt testamente, og
  5. 5) den testamentariske disposition godkendes af en værge, der er beskikket for tvangsarvingen.
 2. Stk. 2.
  Testamentariske bestemmelser efter stk. 1 får kun virkning, hvis betingelserne i nr. 3 og 4 fortsat er opfyldt ved tvangsarvingens død.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om meddelelse af tilladelse efter stk. 1.