Arkivloven § 1

 1. § 1
  Lovens bestemmelser om offentlige arkivalier gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning og domstolene.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder endvidere for anerkendte trossamfunds ministerialbogførelse.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren kan bestemme, at reglerne i kapitel 3-10 helt eller delvis skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun,
  1. 1) hvis udgifter ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, eller
  2. 2) i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens eller en kommunes vegne.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren kan bestemme, at reglerne i kapitel 3-10 helt eller delvis skal gælde for privatretligt organiserede selskaber eller institutioner, hvori staten eller kommunerne indgår som ejere, hvis en bevaring af de pågældende selskabers og institutioners arkivalier må anses for væsentlig under hensyn til de formål, der er nævnt i § 4, nr. 1.
 5. Stk. 5.
  Loven gælder endvidere for offentlige arkivers virksomhed med hensyn til private arkivalier.