Arbejdsmiljøloven § 81 a

 1. § 81 a
  Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og af følgende beskikkede medlemmer:
  1. 1) Fire medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.
  2. 2) Et medlem indstillet af Akademikerne.
  3. 3) Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.
  4. 4) Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.
  5. 5) Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
  6. 6) Et medlem indstillet af KL, regionerne i forening samt Skatteministeriet i fællesskab.
  7. 7) Et medlem indstillet af Ledernes Hovedorganisation.
  8. 8) Et medlem med særlig teknisk sagkundskab indstillet af Danmarks Tekniske Universitet.
  9. 9) Et medlem med særlig arbejdsmedicinsk sagkundskab indstillet af Ministeriet for sundhed og forebyggelse.
 2. Stk. 2.
  Formanden skal være ansat i Ankestyrelsen og have bestået juridisk kandidateksamen.
 3. Stk. 3.
  De beskikkede medlemmer samt stedfortrædere for disse udpeges af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.
 4. Stk. 4.
  Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser træffes af formanden og de i stk. 1, nr. 1-7, beskikkede medlemmer af nævnet eller deres stedfortrædere, jf. dog stk. 5. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. De enkelte beskikkede medlemmer kan møde med en eller flere bisiddere uden stemmeret.
 5. Stk. 5.
  Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser i henhold til regler udstedt i medfør af § 9, stk. 2, vedrørende godkendelse af udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen og udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet træffes af formanden.
 6. Stk. 6.
  Formanden træffer afgørelse, hvor der er klaget over Arbejdstilsynets afgørelser om aktindsigt i sager, hvor Arbejdstilsynet har truffet afgørelse efter arbejdsmiljøloven.
 7. Stk. 7.
  Formanden kan træffe afgørelse på nævnets vegne i følgende sager:
  1. 1) Klager som alene vedrører fristen for efterkommelse af påbud efter § 77, stk. 1.
  2. 2) Afgørelser i henhold til § 81, stk. 3, 1. pkt., om fratagelse af en klages opsættende virkning.
  3. 3) Afgørelser i henhold til § 81, stk. 4, om behandling af en for sent indgivet klage.
 8. Stk. 8.
  Formanden kan efter en skriftlig høring af nævnets beskikkede medlemmer træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, hvor der er en fast praksis, eller som i øvrigt ikke giver anledning til tvivl.
 9. Stk. 9.
  Medlemmerne af nævnet skal orienteres om alle klagesager, der forelægges nævnet til afgørelse, og kan anmode om, at en sag behandles af hele klagenævnet.
 10. Stk. 10.
  Arbejdsmiljøklagenævnet afgiver hvert år en beretning om sin virksomhed til Arbejdsmiljørådet og beskæftigelsesministeren.
 11. Stk. 11.
  Sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmiljøklagenævnet varetages af Ankestyrelsen.
 12. Stk. 12.
  Arbejdsmiljøklagenævnets forretningsorden fastsættes af beskæftigelsesministeren.