Arbejderboligloven § 62

 1. § 62
  Bestemmelserne i stk. 2-5 og § 63 gælder for brugen af huse og selvstændige lejligheder, når de udlejes eller vederlagsfrit overlades til arbejdere, der beskæftiges ved normalt forefaldende arbejde på landet. Det er dog en forudsætning, at boligen ligger uden for en stationsby eller anden bymæssig bebyggelse og ikke udgør et selvstændigt landbrug, jf. § 2 i lov om landbrugsejendomme.
 2. Stk. 2.
  Leje- eller brugsaftalen skal udfærdiges skriftligt og skal indeholde bestemmelser om brugsforholdets varighed, opsigelsesfrister og det eventuelle vederlag. Vederlaget skal fastsættes i penge. Fra ejerens side skal opsigelsesfristen fastsættes til mindst 3 måneder til en 1. april eller 1. oktober.
 3. Stk. 3.
  Er skriftlig aftale ikke oprettet, og har indflytning fundet sted, anses boligen for udlejet eller overladt for mindst 1 år fra den 1. april, der følger nærmest efter indflytningen, og for en leje, som ejeren kan godtgøre, at brugeren er indgået på.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelse i leje- eller brugsaftalen om, at brugeren skal udføre arbejde for ejeren, er uforpligtende for brugeren. Uafhængigt af leje- eller brugsaftalen kan parterne for indtil et år ad gangen aftale, at brugeren skal udføre arbejde mod vederlag.
 5. Stk. 5.
  I øvrigt gælder reglerne i den almindelige lejelovgivning.