Arbejderboligloven § 19 a

 1. § 19 a
  Ejeren kan desuden kræve, at noteringen i matrikel og tingbog slettes, og at ejendommen frigøres for rådighedsindskrænkningerne efter denne lov mod indbetaling af
  1. a) de i ejendommen indestående statslån,
  2. b) et beløb beregnet som forskellen mellem de rentebeløb, som er betalt efter ejendommens oprettelse, og de, der skulle være betalt, såfremt lånene var blevet forrentet fuldt ud,
  3. c) et tillæg af rentes rente af renteefterbetalingen, beregnet på grundlag af den i pantebrevet fastsatte rentefod og
  4. d) et beløb svarende til 12 pct. af ejendomsværdien ifølge den senest foreliggende offentlige ejendomsvurdering (almindelig vurdering, årsomvurdering, årsregulering).
 2. Stk. 2.
  Når der er forløbet 30 år fra tinglysningen af statslånet, ophører tilskrivningen af rentes rente, jf. stk. 1, litra c. De i stk. 1, litra c og d, anførte beløb nedsættes fra samme dato med 1/6 pr. år.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan kræve forrentning af de i stk. 1, litra b og c, nævnte beløb.
 4. Stk. 4.
  Den særlige notering om jordrenteforpligtelse slettes ved ministerens foranstaltning, når jordrenten afløses.