Lov om apoteksvirksomhed § 43 a

 1. § 43 a
  Den apoteker, der inden for rammerne af sin apotekerbevilling ønsker at forhandle lægemidler online til brugerne, og den apoteker, der har opnået bevilling til alene at drive apoteksvirksomhed online, skal give Lægemiddelstyrelsen meddelelse herom, før forhandlingen påbegyndes.
 2. Stk. 2.
  Lægemiddelstyrelsen fastsætter regler om de særlige, supplerende forpligtelser, der påhviler apotekere, der er nævnt i stk. 1, herunder regler om:
  1. 1) De oplysninger, som skal ledsage meddelelsen, og om pligt til at underrette Lægemiddelstyrelsen om eventuelle ændringer af disse oplysninger.
  2. 2) Formkrav til meddelelsen, herunder om meddelelsen skal indsendes elektronisk.
  3. 3) Krav til det internetdomæne, hvorfra lægemidlerne udbydes til salg, herunder regler om de oplysninger, der skal fremgå af domænet, kravene til dets tekniske indretning og pligt til at benytte et fælleseuropæisk sikkerhedslogo.