Ansættelsesbevisloven § 1

 1. § 1
  Denne lov gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Loven gælder ikke for personer, som er omfattet af sømandsloven.
 2. Stk. 2.
  Som lønmodtagere anses personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.
 3. Stk. 3.
  Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en pligt for arbejdsgiveren til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet følger af kollektiv overenskomst og denne indeholder regler, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.
 4. Stk. 4.
  Loven kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lønmodtageren, jf. dog stk. 3.
 5. Stk. 5.
  Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at lønmodtagere, som har lejlighedsvist arbejde eller arbejde af særlig karakter, ikke skal være omfattet af denne lov.